Hakkımızda

Biz Kimiz ve Faaliyetimiz Nedir ?

2018 yılının başında, farklı disiplinlerden (sosyoloji, çevre mühendisliği, coğrafya, hukuk, kimya v.b.) ve farklı alanlarda çalışan (üniversite, özel sektör ve kamu) iklim değişikliği sorununa karşı endişeleri olan, iklim değişikliğine dair ulusal ve uluslararası alanda yapılan politik, bilimsel, hukuki ve teknik tartışmaları takip eden, kimi zaman görüşler oluşturup bunları paylaşan, çevre sektörünün çeşitli alanlarında çalışan, üniversitede konuya dair bilimsel çalışmalar yapan uzmanların bir araya gelerek ülkemizde bu alanda eksikliğini duyduğu bir düşünce kuruluşu görevi de görebilecek İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği“ni kurdu.

Derneğimiz, iklim değişikliği sorununa sera gazının azaltılması çabasının yanında adaptasyon konusunu da önemseyen bir bakış açısına sahiptir. İklim değişikliği, dünyamız üzerinde var olan bütün canlı ve cansız varlıkların ortak ve çevresel etkilerinin yanında sosyal, ekonomik ve hatta hukuki etkileri de barındıran sorunlarının en önde gelenlerindendir. Aynı küreyi paylaşan insanlar olarak karşı karşıya kaldığımız küresel iklim değişikliği olgusuna rasyonel, bilimsel, titiz ve tutarlı yaklaşım hepimizin geleceği için ortak faydayı gözeten bir tutum olacaktır. Bu bağlamda derneğimiz, bağımsız olarak ve diğer STK”lar, kamu ve özel sektör kişi, kurum ve kuruluşları ile birlikte iklim değişikliği sorunu hakkında teknik ve bilimsel araştırmalar yapmayı; iklim değişikliğine karşı mücadele ve uyum için öneriler sunmayı ve politikalar üretmeyi temel amaçları olarak belirlemektedir. Bu amaç doğrultusunda 2020 yılı Haziran ayında Avrupa İklim Eylem Ağı’na (Climate Action Network (CAN)) üye olmuştur.

Öte yandan tüm insanlığı yakından ilgilendiren iklim değişikliği sorununa bilimsel ve akılcı yaklaşımı etkin kılmak suretiyle bu olgunun, sebepleri, sonuçları, insan, toplum, çevre ve iş dünyası üzerindeki etkileri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermenin de büyük önem taşıdığı düşünüyoruz. Bu çerçevede derneğimiz söz konusu bilimsel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmayı da kendisine bir hedef olarak ortaya koymaktadır.

Ülkemizde iklim değişikliği özelinde yapılacak farklı disiplinleri de kapsayan akademik çalışmaları desteklemek derneğimizin bir diğer temel amacı olarak öne çıkmaktadır. Bilimsel veriler yoluyla hareket etmenin zaruretine inanan derneğimizin yayın organları, projeleri, kongre, sempozyum gibi etkinlikler aracılığı ile Türkiye”de iklim değişikliği konusundaki kamuoyunun, akademisyenlerin, yerel yönetimlerin, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının farkındalığını arttırmak hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra, iklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve doğayı, insan sağlığını koruma ile ilgili çalışmalar ortaya koymak önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Söz konusu tüm bu çabalar ile ortaya çıkacak somut veri ve çıktılar ise politika yapıcılar, yöneticiler ve ilgililer ile paylaşılacak ve alınacak kararları etkilemek üzere destekleyici çalışmalar hayata geçirilecektir.

Özetle, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği; iklim değişikliği sorununa dair ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmayı, ülke mevzuatının güncellenmesine katkı vermeyi, akademik alanda iklim değişikliği sorununa dair daha verimli, etkin ve Ar-Ge”yi de kapsayan çalışmaları arttırarak desteklemeyi, ülkemizin politikalarına yön verebilmeyi hedeflemektedir.